Algemene voorwaarden

Grafisch Centrum Salland, gevestigd in Raalte Versie geldig vanaf 02/06/2017 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Grafisch Centrum Salland. En op elke tussen Grafisch Centrum Salland en de consument gesloten overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Grafisch Centrum Salland. Op verzoek sturen wij u een geschreven exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u instemt met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Grafisch Centrum Salland behoudt zich het recht voor om de leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door Grafisch Centrum Salland.
1.4 Grafisch Centrum Salland garandeert dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de aanbieding.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels voor de aankoop op afstand, voert Grafisch Centrum Salland bestellingen ten minste binnen 30 dagen uit. Tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien bezorging mogelijk is binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd. (omdat het bestelde artikel niet meer voorradig is of niet langer beschikbaar is). Of er een vertraging is om andere redenen, of een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Zal de consument ontvangt binnen 1 maand na het plaatsen van het bestellingsbericht en heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsverplichting van Grafisch Centrum Salland zal worden voldaan, behoudens tegenbewijs, zodra de door Grafisch Centrum Salland geleverde zaken eenmaal aan de koper zijn aangeboden. In het geval van levering aan huis, dient het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, als volledig bewijs van het aanbod om te leveren.
2.4 Alle op de website genoemde periodes zijn indicatief. Aan de bovengenoemde periodes kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. prijzen

3.1 Prijzen worden niet verhoogd binnen de looptijd van het aanbod, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en typefouten.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Grafisch Centrum Salland. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht. Dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard. De kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Grafisch Centrum Salland zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Grafisch Centrum Salland binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
* dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
* goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
* goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
* produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
* verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
* verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
* voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
* de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Grafisch Centrum Salland, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Grafisch Centrum Salland. Grafisch Centrum Salland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Grafisch Centrum Salland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Grafisch Centrum Salland maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Grafisch Centrum Salland) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Grafisch Centrum Salland. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Grafisch Centrum Salland gegrond worden bevonden, zal Grafisch Centrum Salland de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Grafisch Centrum Salland bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Grafisch Centrum Salland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Grafisch Centrum Salland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Grafisch Centrum Salland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Grafisch Centrum Salland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Grafisch Centrum Salland in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Grafisch Centrum Salland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Grafisch Centrum Salland zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Grafisch Centrum Salland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Grafisch Centrum Salland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Grafisch Centrum Salland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Grafisch Centrum Salland en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Grafisch Centrum Salland op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Grafisch Centrum Salland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Grafisch Centrum Salland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Grafisch Centrum Salland is niet aansprakelijk. Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Grafisch Centrum Salland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Grafisch Centrum Salland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Grafisch Centrum Salland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Grafisch Centrum Salland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen. Kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Grafisch Centrum Salland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Grafisch Centrum Salland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Grafisch Centrum Salland zolang de afnemer de vorderingen van Grafisch Centrum Salland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. Zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Grafisch Centrum Salland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan. Waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Grafisch Centrum Salland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Grafisch Centrum Salland of een door Grafisch Centrum Salland aan te stellen derde om. In alle gevallen waarin Grafisch Centrum Salland haar eigendomsrechten wil uitoefenen. Al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden. De afnemer is verplicht Grafisch Centrum Salland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden. Tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Grafisch Centrum Salland.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Grafisch Centrum Salland en koper. Welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost. Dan neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Raalte kennis. Tenzij Grafisch Centrum Salland er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. En met uitzondering van die geschillen die behoren tot de
competentie van de kantonrechter.